تور کارخانه

درباره ما

ساختمان شرکت

درب کارخانه

زیرزمین مواد اولیه

میز جلو

میز جلو

کارخانه

فضای به اشتراک گذاشته شده

کارخانه

اتاق ملاقات

1 تحقیق و توسعه ابزار

تحقیق و توسعه ابزار

2 تولید ابزار

تولید ابزار

3 مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

4 سالن نمایشگاه

سالن نمایشگاه

5 آزمایشگاه تحقیق و توسعه معرف

آزمایشگاه تحقیق و توسعه معرف

6 آزمایشگاه تحقیق و توسعه معرف

آزمایشگاه تحقیق و توسعه معرف

7 تولید معرف

تولید معرف

8 تولید معرف

تولید معرف

9 تولید معرف

تولید معرف